Menu
جمعه, 15 اسفند,1399

درباره شهرستان

درباره شهرستان

• شهرستان طارم یکی ازشهرستانهای هفتگانه استان زنجان می باشد که درشمال استان واقع گردیده این شهرستان دربهمن ماه سال 1376 به مرکزیت شهرآب برتأسیس گردیده و شامل دوبخش ،پنج دهستان و155آبادی می باشدکه 101آبادی آن دارای سکنه ومابقی خالی ازسکنه می باشند. • این شهرستان ازشمال به استان گیلان،ازشرق به شهرستان تاکستان استان قزوین ازجنوب به شهرستان ابهروازغرب به شهرستان زنجان محدوداست. شهرستان طارم بامساحتی بالغ بر2235کیلومترمربع درمدارهای جغرافیایی 48درجه و30 دقیقه تا49درجه و14دقیقه طول جغرافیایی از نصف النهارگرینویچ و 36 درجه و تا38دقیقه تا37درجه و13دقیقه عرض شمال از خط استواقرارگرفته است. • شهرستان طارم دارای ناهمواریهای بسیار بوده ورودخانه پرآب وخروشان قزل اوزن ،دره عمیقی را درآن ایجادنموده که ارتفاع کف این رودخانه درگیلوان به کمتراز400مترازسطح دریارسیده وطرفین آن رشته کوههایی قرارگرفته که ارتفاع برخی ازقلل آن به بیش از2800متربالغ می گردد. • گودترین نقطه استان ،یعنی گیلوان واقع دردره قزل اوزن باارتفاعی معادل 300مترازسطح دریادراین شهرستان واقع شده است و شهرآب بر،مرکزشهرستان درارتفاع 750متری ازسطح دریاقراردارد. • سهم شهرستان طارم ازکل جمعیت استان حدود5درصدبوده و همچنین سهم مساحت آن ازاستان 10درصد می باشد. • عبوررودخانه قزل اوزن به عنوان شاهرگ حیاتی ازاین شهرستان توانمندیهای کشاورزی رادوچندان نموده وباعث رشد، توسعه ورونق اقتصادی منطقه گردیده ،تاحدی که به عنوان قطب کشاورزی مخصوصاً درزمینه تولیدمحصول زیتون (27% زیتون کل کشور) این منطقه رابه عنوان منطقه استراتژیک کشاورزی استان معرفی می نماید. • (1) • شهرستان طارم علاوه برموقعیت مهم کشاورزی ازنظرتاریخی نیزقدمتی به درازای تاریخ ایران داشته وفولادواریادوخاطره حکومتهاودوره های مختلفی رادرذهن کوچک خودجای داده است، به طوری که آتشکده هاوقلاع دیگرآثاربجای مانده ازتاریخ کهن ایران زمین نشان ازتاریخ دیرینه این منطقه داردکه می تواندبیانگرتمدن وفرهنگ غنی واصیل ایرانی نیزباشد، تاآنجاکه ناصرخسروقبادیانی تاریخ نویس ومحقق شهیرایرانی رادرمهماننوازی وتنوع محصولات وباغات پرثمرواداربه تحسین نموده است. • باعنایت به سابقه دیرینه فرهنگی ودینی که درمردم شهرستان طارم وجودداشته ،قریب به اتفاق مردم این شهرستان شیعه 12 امامی بوده ودرایام ومناسبتهای ویژه ازقبیل سوگواری حضرت اباعبداله الحسین (ع) وایام ماه مبارک رمضان وسایراعیادووفیات به صورت گسترده شرکت وازفیوضات این ایام بهره مندمی گردند، وهمچنین باتوجه به شعوربالای سیاسی مردم این شهرستان دراکثرمراسمات ملی وسیاسی ازقبیل انتخابات، ایام الله دهه فجر، روزقدس ،13 آبان وسالگردارتحال امام راحل (ره) و… به صورت چشمگیرشرکت می نمایند. • - زبان وگویش اکثرمردم ترکی بوده وبه لحاظ نزدیکی به استانهای گیلان وقزوین آمیختگی خاصی اززبان فارسی راهم پیداکرده است دربرخی مناطق نیزگویش های محلی مثل تاتی وکردی رایج می باشد. • باتوجه به اعتقادات دینی مردم شهرستان ناهنجاریهای اجتماعی درشهرستان ازقبیل سرقت ،اختلافات قومی قبیله ای ،خانوادگی درحدناچیزبوده وبعضاً نیزازطریق میانجی گری معتمدین وریش سفیدان محلی وبعضاً ازطریق شوراهای اسلامی وحل اختلاف اصلاح وبرطرف می گردد.همچنین باعنایت به تقیدات مذهبی ودینی مردم،علیرغم هزینه های بالایی که خانوده هامتحمل می گردند،سن ازدواج دراین شهرستان متعادل بوده وبعضاً دختران رادرسنین پائین شوهرمی دهندوباتوجه به بررسیهای انجام شده دراکثرخانواده هاسیستم پدرسالاری حاکم بوده است؛ ودختران بدلیل عدم وجودمراکزآموزشی عالی غالباً ترک تحصیل کرده ومجبوربه ازدواج می شوند.به دلیل توقعات بالای خانواده هامراسمات • (2) • بزرگداشت وهمچنین عروسیهاهزینه های بالائی رابردوش خانواده می گذاردکه گاهاً دربعضی از(روستاها) سه روزبه صورت شبانه روزی عروسی گرفته می شود. • یکی ازسنتهای اصیل مردم توجه ویژه به موسیقی سنتی وعاشیق هابوده که درعروسیهابه صورت مرسوم استفاده می نمایند. • فرهنگ وتمدن منحصربه فردمنطقه درکنارفرهنگ غنی ایران زمین علیرغم تمام بی مهری های حکومتهای قبلی وموقعیت جغرافیائی وژئوپولتیکی منطقه، شخصیتهای بزرگی راازلحاظ علم ودانش تحویل جامعه نموده است که نمونه های زیادی ازاین حیث قابل ادعامی باشد. • شهرستان طارم ازلحاظ منظرگاههاوتفرجگاههای طبیعی نیزهمچون تاریخ پربارخودبه عنوان نگین درخشان درکنارتمام صفات وشایستگی های دیگردراستان مطرح بوده وتوجه به این مقوله می تواندخاطره های شیرینی رابرای هموطنان ومهمانان گرامی فراهم آورده واقتصادبسته منطقه رارونق بخشد
دی ان ان